Akvakultur VG2

Akvakultur Vg2 er et nettbasert kurs for deg som ønsker å jobbe innen en av Norges største primærnæringer. Vi arbeider målrettet mot eksamen for å sikre at du får den kunnskapen du trenger.

course-thumbnail

Kunnskap for livet

Fiskeoppdrett i Norge er en voksende bransje med mange yrkesmuligheter som krever dyktig arbeidskraft. Det er viktig å sørge for at fisken har best mulig levevilkår for utvikling og vekst, så i løpet av kurset vil du vil lære å drifte et anlegg, hvor du steller, overvåker og fôrer.

Kurset består av nettbaserte samlinger og ekskursjon på et oppdrettsanlegg. Der får du bli med å se livet i merdene, hvordan et oppdrettsanlegg driftes og mulighet til å utføre praktiske oppgaver. Det kan for eksempel være å dissekere fisk og se etter sykdommer.

En trygg vei

Med over 12 år som arrangør av kurs vet vi hva som trengs av kunnskap for å oppnå et godt resultat. Kurset gjennomføres på en effektiv måte, og er samtidig lagt opp slik at det fint kan kombineres med jobb, familieliv og andre forpliktelser.

 

 

Forkunnskaper Ingen forkunnskaper nødvendig, men det anbefales at du har erfaring i et praktisk yrke.
Gjennomføring Nettbasert undervisning og ca. 260 timer selvstudium.
Datoer for eksamen  og informasjon om eksamen.
Det må være minimum 12 deltakere påmeldt for at kurset skal gå som planlagt.
Dette lærer du: Drift og produksjon:

 • utføre arbeid i et oppdrettsanlegg i tråd med gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinje
 • utføre registreringer av fôrmengde, dødelighet, snittvekt, tetthet og miljøparameter
 • beregne fôrmengde og utføre fôring av oppdrettsorganismer
 • forklare betydningen av optimal fôring
 • observere organismer og miljø og vurdere endringer i forhold til artenes normale utseende og atferd
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere renhold og vedlikehold av båter, motorer og utstyr i oppdrettsnæringen
 • utføre sortering, veiing og transport av oppdrettsorganismer
 • vurdere risiko ved arbeidsoperasjoner og iverksette tiltak for å redusere faren for skade på personell, oppdrettsorganismer og utstyr
 • utarbeide rutiner for å sikre kvaliteten av prosesser og produkter i oppdrettsnæringen
 • utføre arbeidet i oppdrettsanlegget i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • planlegge, gjennomføre og vurdere en produksjonsplan med antall, tilvekst, biomasse, tetthet, vannbehov, oksygenbehov og fôrforbruk
 • gjøre rede for regelverk som regulerer oppdrettsnæringen, og innhente nødvendig informasjon knyttet til etablering av ny oppdrettsvirksomhet i et område
 • beskrive organiseringen av en akvakulturbedrift, med utgangspunkt i bedriftsform og organisasjonskart- forklare forskjellen mellom et budsjett og et regnskap for drift og investering i en akvakulturvirksomhet, og påvise eventuelle avvik og mulige årsaker til dem
 • forklare sammenhenger mellom innsatsfaktorer og økonomi i en akvakulturbedrift, med særlig vekt på betydningen av eget arbeid
 • beskrive hvordan markedet for oppdrettsprodukter har endret seg, og diskutere mulige framtidsutsikter
 • gi eksempler på markedets krav til kvalitet og utvalg av oppdrettsprodukter

Anlegg og teknikk:

 • beskrive oppbygning og funksjon av anleggstyper for egg-, yngel-, matfisk-, alge- og skalldyrproduksjon
 • bruke riktig redskap og utstyr ut fra situasjon, utstyrets oppbygning og virkemåte
 • utføre renhold, ettersyn og vedlikehold av anlegg og utstyr ut fra materialenes egenskaper og anvendelse
 • velge tauverk og kjetting etter formål og utføre hensiktsmessige sammenføyinger
 • bruke aktuelle oppdrettsbåter i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke digitale verktøy i produksjonsstyring, miljøovervåkning og dokumentasjon
 • bruke truck i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre stropping, anhuking, rigging og signalføring etter gjeldende forskrifter ved å bruke kran på kai og båt
 • bruke aktuelt radiokommunikasjonsutstyr og følge nødprosedyrer

Oppdrett og miljø:

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere optimal drift ut fra de aktuelle oppdrettsartenes biologi
 • beskrive kjemiske og fysiske forhold i vann og gjøre rede for de viktigste miljøfaktorene i det akvatiske miljøet
 • utføre rutinemessige målinger av aktuelle miljøparametere og vurdere resultatene ut fra artens miljøkrav og toleransegrenser
 • utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for forebyggende helsearbeid, dyrevelferd og hygiene
 • identifisere miljøproblemer knyttet til akvakultur og drøfte hvordan de kan forebygges lokalt og globalt
 • foreslå skadebegrensende tiltak ved uhell på oppdrettsanlegg
 • gjenkjenne normal atferd og utseende hos oppdrettsorganismer og gjøre rede for vanlige sykdommer og parasitter
 • håndtere og bruke kjemikalier forskriftsmessig i henhold til informasjon i HMS-datablad
 • gjøre rede for avlsmål for aktuelle oppdrettsorganismer
 • drøfte hvordan akvakulturvirksomhet kan drives i sameksistens med andre næringsinteresser, vern og fritidsaktiviteter
Eksamensform 4 skriftlige eksamener for de som ikke har arbeidserfaring fra før:

 • AKV2005 Drift og produksjon
 • AKV2006 Biologi og miljø
 • AKV2007 Anlegg og teknikk
 • AKV2008 Tverrfaglig

1 skriftlig eksamen for de som har 3-5 års relevant arbeidserfaring:

 • AKV3102 Praksiskandidat
Dataverktøy Du må ha tilgang til datamaskin/nettbrett, for å kunne følge nettbasert undervisning.
Jobbmuligheter Etter utdannelsen så kan du som fiskeoppdretter jobbe som daglig leder, tekniker eller røkter på et oppdrettsanlegg som driver med oppdrett av matfisk, stamfisk som avles, settefisk, smolt eller utklekking av rogn.
Du kan også jobbe med forskning, akvarier og salg.
Som fiskeoppdretter bør du ha interesse for marinbiologi, mekanikk og data og ha forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene.
Inkludert i prisen: – Nettbasert undervisning
– Nettbasert undervisningsmateriell
– Nettskolen
– Ekskursjon
Ikke inkludert i prisen: Lærebok: Akvakultur VG2 – Havbruk i Norge
– Lunsj, transport og overnatting
– Eksamensavgifter – ca 1.217 kr per stk.
Tilleggskurs Vi anbefaler at følgende kurs tas samtidig som Akvakultur Vg2 kurset,
da den tverrfaglige eksamenen er muntlig/praktisk.
STCW Sikkerhetskurs for fiskere
STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk
Truckførerkurs
G11 Stroppekurs + G20 Fastmontert hydraulisk kran
– SRC/VHF Radiosertifikat – kan tas på nett.
Betaling:
Lånekassen Dette kurset er godkjent i Lånekassen.
Du søker selv via Lånekassen sine nettsider. Les mer her.
Avmelding: – Må skje skriftlig gjennom vårt Avmeldingsskjema.
– 14 dagers full angrerett med mindre kurset er påbegynt i nettskolen.

Bestill kurs

Velg dato nedenfor

August 2023
Nettbasert
check
15. august til 15. desember
Kveld
Kveld
kr 32 400,-